Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy, w której towary są dostarczane w ramach jednej dostawy

Anulowania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim jej działalności zawodowej handlowej lub prowadzącej działalność na własny rachunek.

Wycofanie
Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, przejęła towar. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz przekazać nam (Airpura EUROPE, Kleinfeldt GmbH, Dietkircher Straße 3, 65552 Limburg – Eschhofen) wyraźne oświadczenie (np. List wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o przyjęciu niniejszej umowy odwołać, poinformować. Możesz użyć dołączonego wzoru formularza wypłaty, ale nie jest to obowiązkowe. W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez żadnych nieujawnionych, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu zwrotu tych środków będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w żadnym wypadku nie zostanie naliczona opłata za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni.
Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Musisz zapłacić za każdą utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości jest spowodowana obsługą towarów, która nie jest konieczna do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Formularz odstąpienia od próbki
(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem).
– Do [Wstaw: nazwa/firma, adres, adres e-mail i, jeśli jest dostępny, numer faksu]:
– Ja/my (*) niniejszym odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/ świadczenie następującej usługi (*)
– Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)
– Nazwa konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)
– Data
—————————————